Öffentliche Veranstaltung „Bilingualität in der Grenzregion – Deutsch-polnische Grundschule" am 13. September 2018, 18 Uhr

Das Leben in der Grenzregion stellt eine große Chance für gelebte Mehrsprachigkeit dar. Bei uns an der Oder sind es Deutsch und Polnisch, die zunehmend auf beiden Seiten des Flusses gesprochen und verstanden werden. Immer mehr Kinder wachsen in enger Berührung mit beiden Sprachen auf – etwa in zweisprachigen Familien, durch Kontakt mit der jeweiligen Nachbarsprache im Kindergarten oder weil die Eltern von der einen auf die andere Seite der Oder gezogen sind.

Den dabei entstehenden Sprachschatz der Kinder gilt es effektiv zu fördern. Warum sich hierfür die Methode der sogenannten Immersion (Eintauchen in eine andere Sprache) im Rahmen eines bilingualen Grundschulunterrichts in besonderer Weise eignet, ist Gegenstand unserer Veranstaltung „Bilingualität in der Grenzregion – Deutsch-polnische Grundschule“ am 13. September 2018 um 18 Uhr im Logensaal der Europa-Universität Viadrina. Ein deutsch-polnisches, bilinguales Schulangebot wird auch von der Stadt Frankfurt (Oder) und der Gemeinde Słubice befürwortet. Mit Experten aus Deutschland und Polen möchten wir diesen Ansatz und seine Vorteile in allgemeiner sowie praktischer Hinsicht erläutern, zudem besteht Raum für Fragen und Diskussion (siehe Programm).

Gerne laden wir – der Deutsch-polnische Bürgerverein für Frankfurt (Oder) und Słubice e.V. „Unsere Miasto – Nasze Stadt“ und das Zentrum für interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) an der Viadrina – Sie zu unserer Veranstaltung ein. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine elektronische Anmeldung über das Formular auf dieser Seite.

Otwarte spotkanie: „Dwujęzyczność w regionie przygranicznym – Polsko-niemiecka szkoła podstawowa“, 13 września 2018, godz. 18

Życie  w regionie przygranicznym stanowi ogromną szansę dla pielęgnowania wielojęzyczności. U nas, nad Odrą, tymi językami, którymi mówimy na co dzień i które rozumiemy, są język niemiecki i polski. Coraz więcej dzieci dorasta w ścisłym kontakcie z obu językami – np. w dwujęzycznych rodzinach, poprzez kontakt z językiem sąsiada w przedszkolu lub po prostu dlatego, że rodzice przeprowadzili się z jednej strony Odry na drugą.

Nabyty w ten sposób przez dzieci skarb bilingwalizmu trzeba efektywnie wspierać. Zastosowanie tzw. immersji (zanurzenie w innym języku) jako najskuteczniejszej metody dwujęzycznego kształcenia w szkołach podstawowych będzie przedmiotem organizowanego przez nas wydarzenia pt. „Dwujęzyczność w regionie przygranicznym – polsko-niemiecka szkoła podstawowa“, które odbędzie się dnia 13 września 2018 r. od godz. 18.00 w sali Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Eksperci z Niemiec i z Polski wyjaśnią założenia tej metody, korzyści płynące z niej zarówno pod względem ogólnym, jak i praktycznym; będzie również miejsce na zadawanie pytań i dyskusję (zob. program). Dwujęzyczną edukację szkolną wspierają także miasto Frankfurt i gmina Słubice.

Jako polsko-niemieckie stowarzyszenie „Unsere Miasto – Nasze Stadt“ oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Viadrinie serdecznie zapraszamy na konferencje. Zapewniamy tłumacznie w obu językach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie elektroniczne za pomocą formularza (zob. poniżej).


Anmeldeformular / Formularz zgłoszeniowy

  1. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die im Anmeldeformular eingetragenen Daten zum Zwecke der Veranstaltungsdurchführung verarbeitet werden und ich hierzu per E-Mail kontaktiert werden kann.
  2. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia wydarzenia oraz na przesyłanie informacji dotyczących tego wydarzenia poprzez pocztę elektroniczną.