Errichtung einer bilingualen, deutsch-polnischen Grundschule

Frankfurt (Oder) und Slubice benötigen eine bilinguale, deutsche-polnische Grundschule! 

Auf beiden Seiten der Oder leben zahlreiche zweisprachige, deutsch-polnische Familien. In vielen Kindergärten ist die Sprache des Nachbarn Bestandteil des pädagogischen Konzepts. So kommen auch zahlreiche Kinder aus einsprachigen Familien mit der Nachbarsprache in Berührung und erlernen spielerisch ihre erste Fremdsprache. Hier ist bereits – und entsteht jeden Tag weiter – ein großes Potential für die sprachliche und interkulturelle Entwicklung dieser Kinder. Dieses Potential bedarf der weiteren Entwicklung in der Grundschule. Doch fehlt es bisher an einem gezielten bilingualen Lehrangebot. 

Was verstehen wir unter einem gezielten bilingualen, deutsch-polnischen Grundschulangebot? Es besteht aus zwei Elementen: Erstens, einem ausgewogenem Unterricht beider Sprachen, der die vorhandenen Kenntnisse differenziert aufgreift und in der jeweils schwächeren Sprache eben nicht bei Null anfängt. Zweitens, die Unterrichtung ausgewählter Sachfächer in der jeweils anderen Nachbarsprache. Wichtig ist dabei, dass die deutsch-polnische Bilingualität das Ziel des sprachlichen Teils der Grundschulausbildung ist. Sie ist dagegen keine Voraussetzung für die Teilnahme an einem solchen Angebot. Ein ähnliches Konzept liegt den bilingualen Berliner Europaschulen zugrunde. Das Sprachenpaar Deutsch-Polnisch findet sich in Berlin an der Katharina-Heimrodt-Grundschule.

Für die Einrichtung eines solchen Angebots unter Berücksichtigung und effektiver Nutzung unserer Grenzlage setzten wir uns ein – gegenüber den Städten Frankfurt (Oder) und Słubice sowie gegenüber den zuständigen Schulbehörden. 

Die Idee einer bilingualen, deutsch-polnischen Grundschule in unser Doppelstadt wird von zahlreichen Personen unterstützt:

Konzeptentwurf Deutsch-polnische, bilinguale Grundschule in Frankfurt (Oder) (Stand: 18.10.2015)

Weiterführende Links

Mehr Brandenburger Schüler lernen Polnisch - Märkische Oderzeitung vom 20. Juni 2017

Deutsch-polnisches Sorgenkind - Märkische Oderzeitung vom 13. Dezember 2016


Utworzenie polsko-niemieckiej szkoły podstawowej

Słubice i Frankfurt nad Odrą potrzebują polsko-niemieckiej bilingualnej szkoły podstawowej!

Po obu stronach Odry mieszka znaczna liczba dwujęzycznych, polsko-niemieckich rodzin. W wielu przedszkolach język sąsiada stał się stałym elementem programu pedagogicznego. Dzięki temu dzieci z rodzin, w których mówi się jednym językiem zaczynają uczyć się języka obcego poprzez pierwsze kontakty i zabawę. Powstał i codziennie rośnie jeszcze bardziej ogromny potencjał dla językowego i kulturowego rozwoju tych dzieci. Wymaga to jednak dalszej pielęgnacji w szkole podstawowej. Niestety wciąż jeszcze brakuje dedykowanej dla tej grupy uczniów oferty nauczania dwujęzycznego.

Co rozumiemy poprzez dedykowaną ofertę nauczania dwujęzycznego? Składają się na nią dwa elementy. Pierwszym jest zrównoważone nauczanie obydwu języków, przy czym uwzględnia się odmienności w poziomie znajomości obydwu języków i pracuje nad poprawieniem języka słabszego. Drugi element stanowi nauczanie niektórych przedmiotów w szkole w języku sąsiada (czyli polskim lub niemieckim). Jednocześnie ważne jest, aby dwujęzyczność była celem kształcenia językowego w szkole podstawowej. Bilingwalność nie stanowi warunku udziału w takiej ofercie. Podobną koncepcję wdrożono już w Berlinie w Szkołach Europejskich w stosunku do wielu języków obcych. Na bazie języka polskiego i niemieckiego pracuje Szkoła Podstawowa im. Kathariny Heinroth (Katharina-Heinroth-Grundschule) w Berlinie.

Angażujemy się na rzecz stworzenia podobnej oferty edukacyjnej uwzględniając i efektywnie wykorzystując nasze położenie geograficzne i prowadzimy kampanię w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą oraz w urzędach odpowiedzialnych za edukację.

Pomysł na polsko-niemiecką, bilingualną szkołę podstawową w naszym dwumieście wspiera już wielu obywateli:

Zarys koncepcji polsko-niemieckiej bilingwalnej szkoły podstawowej we Frankfurcie nad Odrą (stan z 18.10.2015)